Để lại email của bạn tại đây và mình sẽ gửi 2 case study cho bạn…

Bạn vui lòng làm giúp mình 2 việc sau:

1) Điền đúng mail

Tránh tình trạng mình gửi sai vào mail của người khác, và rồi bạn phải chờ đợi: “Ủa sao điền rồi mà mãi không thấy mail của Minh”

2) Dùng @gmail.com (không dùng những loại mail khác, ví dụ như mail sinh viên, hoặc những loại mail không phải @gmail.com).

Nếu bạn dùng những loại mail khác @gmail.com mình sẽ không thể gửi email đến cho bạn được.

Sự thật mình đã gặp tình trạng này rất nhiều trước đây rồi.

2 Case Study