Để lại Email của bạn tại đây và mình sẽ gửi Ebook Copywriting này cho bạn…

Bạn vui lòng làm giúp mình 2 việc sau:

1) Điền đúng địa chỉ email:

Tránh tình trạng mình gửi sai vào mail của người khác, và rồi bạn phải chờ đợi:

“Ủa sao điền rồi mà mãi không thấy mail của Minh”

2) Dùng @gmail.com

Không dùng những loại mail khác (Ví dụ như email sinh viên, hoặc những loại mail không phải @gmail.com).

Nếu bạn dùng những loại mail khác mình sẽ không thể gửi email đến cho bạn được.

Đã có rất nhiều bạn gặp vấn đề này trước đây rồi!

Ebook Copywriting